Griep behandelen en voorkomen: Palmitoylethanolamide (PeaPure), een goed alternatief

402402_2888936057296_210835202_n

Griep en natuurlijke afweer

November tot maart-april! Een griepje opgelopen, je hoort het regelmatig. Bijna iedereen heeft wel eens last van symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen, spierpijn, koorts ect. Een echte griep hebben is heel beroerd en moet je serieus nemen. Griep is een virusinfectie en wordt veroorzaakt door het influenza-virus. Dit virus is zeer besmettelijk en wordt gemakkelijk overgebracht. Het afweersysteem wordt tijdens de griep zwaar belast. Een steun voor dat afweersysteem is dan zeer zinvol. Voor gezonde volwassenen en kinderen is het doormaken van een griep in het algemeen niet ernstig. Maar griep is wel onvoorspelbaar…Als je door de griep geveld bent, moet je in ieder geval rekening houden met een duur van ongeveer 1 week. Belangrijk is dat je voldoende tijd neemt om uit te zieken. Wel kun je het ziekteproces vaak verkorten door extra maatregelen te treffen. PeaPure kan helpen de ernst van griep te verminderen en als er een griep golf komt de kans dat je griep krijgt te verminderen.

Influenza of griep treedt epidemisch op tussen november en april op het noordelijk halfrond en tussen april en november op het zuidelijk halfrond. In tropische gebieden is influenza dikwijls endemisch gedurende het gehele jaar. Wereldwijd resulteren epidemieën van seizoensinfluenza jaarlijks in 3 tot 5miljoen gevallen van ernstige ziekte en ongeveer 250.000 tot 500.000 dodelijke slachtoffers.

PeaPure bij griep

Neem bij de eerste griepsymptomen meteen twee maal per dag twee capsules PeaPure en doe dit gedurende de hele periode waarin je je wat gammel voelt. Hoe eerder je begint hoe beter. PeaPure is te gebruiken door het hele gezin, ook voor kinderen. Kinderen komen vaak uit met twee maal daags 1 capsule (tot 12 jaar). Indien de griep verschijnselen na 14 dagen niet minder worden neem dan contact op met uw arts. U kunt ook PeaPure inzetten in de griep periode om de kans om het krijgen van griep te verkleinen.

PeaPure en de Mexicaanse griep of andere ernstige epidemie griepsoorten?

Omdat wij regelmatig vragen krijgen over het gebruik van PeaPure bij of tegen de Mexicaanse griep of vergelijkbare griepgolven, hebben we hieronder een aantal veel gestelde vragen besproken.

Meest gestelde vragen over de Mexicaanse Griep / Het Nieuwe Influenza A (H1N1)/ of nieuwe epidemische varianten

Wat zijn de symptomen van de Nieuwe Influenza A (H1N1)?
De symptomen van de H1N1-Griep en alle andere griepsoorten die komen gaan lijken op gewone griep. Soms zijn de symptomen wel hetzelfde maar ernstiger.

De meest voorkomende symptomen van griep zijn: koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, hoest.

Hoe kan ik PeaPure gebruiken bij deze Griep?

Je kan PeaPure innemen om jezelf te beschermen tegen de symptomen van deze griep. En om de symptomen als ze er al zijn af te zwakken en eerder beter te zijn.

Beschermt PeaPure mij tegen nieuwe griepen, zoals de Influenza A (H1N1) er een was?

PeaPure zorgt ervoor dat je je weerstand verhoogt. Dat geldt voor de weerstand tegen alle griepvirussen (en andere virussen).
De symptomen van de Nieuwe Influenza A (H1N1) zijn vergelijkbaar met de symptomen van een “normale” griep. Zodra je griepsymptomen begint te krijgen en het is duidelijk dat het om de Nieuwe Influenza A H1N1 of een andere nieuwe lastige variant gaat is het zeer belangrijk om direct contact op te nemen met je (huis)arts. Je kan gedurende deze tijd wel PeaPure innemen om de griepsymptomen te bestrijden.

Waar kan ik informatie vinden over nieuwe varianten, zoals Influenza A (H1N1)?

Hoe staat het met de griep in Nederland?
Bekijk de actuele stand van zaken afkomstig van het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg): deze link
Er zijn een aantal websites die veel informatie geven:
website van de RIVM
website van Postbus 51
webiste van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Is een nieuwe griep, zoals Influenza A (H1N1) was, te behandelen?

Zodra je de griep hebt is het noodzaak dat je goed uitziekt, veel drinken, slapen. Maar het belangrijkste is de griep te voorkomen. En vooral bij de Nieuwe Influenza A (H1N1) of varianten daarvan wil de overheid een epidemie proberen te voorkomen. Het voorkomend innemen van PeaPure gedurende de griepmaanden is een goede strategie, bijwerkingen zijn niet gemeld in studies bij duizenden patienten.

RIVM info per eind november 2013

Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. Omdat er verschillende soorten griepvirussen zijn die steeds veranderen, kan iemand telkens opnieuw griep krijgen. Er zijn twee typen influenzavirussen die de meeste griep bij mensen veroorzaken: influenzavirus type A en B. De type-A-virussen kenmerken zich door een grote mate van variatie in hun oppervlakte-eiwitten, het hemagglutinine (H) en het neuraminidase (N). Er bestaan verschillende subtypen. Voorbeelden hiervan zijn (H1N1), (H1N2) en (H3N2). Van het influenza-B-virus bestaan geen subtypen. Wel kunnen de influenza-B-virussen worden onderverdeeld in lijnen (Yamagata-lijn, Victoria-lijn).

Stand van zaken tot en met 24 november 2013

Er komt op het moment weinig griep voor in Nederland. In de week van 18 tot en met 24 november (week 47) werden er 34 mensen op de 100.000 inwoners met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) gerapporteerd door de huisartsen van de peilstations van het NIVEL. Daarnaast worden er op dit moment weinig influenzavirussen aangetoond in de monsters die zijn opgestuurd door de peilstations.

De griepgolf dit jaar zal vermoedelijk in periode december-februari gaan voorkomen.

Achtergrond over griep van RIVM

Influenza is een infectieuze aandoening van de luchtwegen, veroorzaakt door één van de drie typen influenzavirussen A, B en C. Hoewel type C-influenzavirussen bij mensen ziekte kunnen veroorzaken, komt dit dusdanig weinig voor en is dit dusdanig mild dat dit type in deze richtlijn verder buiten beschouwing gelaten wordt. Type A-influenzavirussen zijn van oorsprong (water)vogelinfluenzavirussen (bekend onder de naam ‘aviaire influenzavirussen’), die een belangrijke bron zijn voor influenzavirussen die een influenzapandemie kunnen veroorzaken.

Overdracht van influenzavirussen verloopt bij de mens via de respiratoire route en indirect contact. De infectie kan asymptomatisch tot dodelijk verlopen. Geschat wordt dat epidemieën van seizoensinfluenza wereldwijd jaarlijks in 3 tot 5 miljoen gevallen tot ernstige ziekte leiden en dat ongeveer 250.000 tot 500.000 mensen overlijden.

Influenza treedt epidemisch op in de wintermaanden; buiten deze periode wordt het influenzavirus zelden aangetoond. Als het toch aangetoond wordt dan is het vaak als gevolg van oplopen van een infectie tijdens verblijf in de wintermaanden van het zuidelijk halfrond of Zuidoost-Azië (mei – oktober). Epidemieën worden dikwijls veroorzaakt door nieuwe virusvarianten die ontstaan door antigene drift, waartegen de immuniteit die opgewekt is door infectie of vaccinatie in een eerder seizoen, onvoldoende bescherming geeft. Dit is ook de reden dat bijna elk jaar één of meer componenten van het influenzavaccin aan de huidige circulerende influenzavirussen aangepast moeten worden. Op onvoorspelbare momenten kunnen aviaire influenzavirussen of varkensinfluenzavirussen met een sterk afwijkende antigeenstructuur de menselijke populatie binnendringen (antigene shift), het oude subtype verdringen en een pandemie veroorzaken. De afgelopen eeuw heeft zich dit verschijnsel driemaal voorgedaan, namelijk in 1918 (50-100 miljoen dodelijke slachtoffers), 1957 (1-2 miljoen dodelijke slachtoffers) en 1968 (1 miljoen dodelijke slachtoffers). In 2009 heeft zich een pandemie voorgedaan veroorzaakt door een varkensinfluenzavirus, waarvan de wereldwijde balans aan dodelijke slachtoffers nog opgemaakt moet worden.

In de afgelopen 15 jaren heeft zich enkele malen een gelegenheid voorgedaan voor het ontstaan van een potentieel-pandemisch influenzavirus uit aviaire influenzavirussen. Sinds 1997 is er circulatie van hoogpathogeen A(H5N1)-aviair influenzavirus onder wilde vogels, met uitbraken in pluimveebedrijven in vooral Zuidoost-Azië.

Sindsdien worden daar ook regelmatig mensen – die vaak in de directe nabijheid van pluimvee leven en werken – geïnfecteerd met het A(H5N1)-influenzavirus, met in circa 60% van laboratoriumbevestigde gevallen een dodelijke afloop. Het A(H5N1)-virus wordt echter nog niet efficiënt van mens op mens overgedragen, waardoor het nog niet tot epidemische of pandemische verspreiding is gekomen. Een andere gelegenheid deed zich voor in Nederland in 2003 tijdens de uitbraak van A(H7N7)-aviaire influenza in de Gelderse Vallei waarbij 89 mensen met zekerheid werden geïnfecteerd, in één geval met dodelijk afloop, en waarbij beperkte transmissie naar familieleden werd gevonden. Dit resulteerde door effectief ingrijpen niet in verdere verspreiding.

Besmettingsweg van griepvirussen

Besmetting via de lucht

Transmissie is door de lucht via druppels ≥ 10 μm over korte afstand (face-to-face). Overdract via druppelkernen < 10 μm, die lange tijd en over een grote afstand (kilometers) kunnen blijven zweven, speelt ook een rol, maar de relatieve bijdrage qua overdrachtskans ten opzichte van druppels is nog niet bekend. Transmissie door direct contact, door onder andere kussen en handen geven, speelt ook een rol. De geïnfecteerde persoon verspreidt door hoesten of niezen virusbevattende druppels en aerosolen in de omgevende lucht, die door een contact worden ingeademd.

De lagere luchtwegen zijn het meest gevoelig voor infectie, terwijl per subtype influenza A-virus de voorkeur voor hogere of lagere luchtwegen verschillend kan zijn. De minimale besmettingsdosis via aerosolen die in de lagere luchtwegen terecht kunnen komen, is zeer gering, in de orde van één of enkele virusdeeltjes.

Voor experimentele infectie door indruppelen van virus in de neus is honderdmaal meer virus nodig, zodat we aannemen dat infectie door druppels en besmette handen of voorwerpen (deurknoppen, telefoonhoorns, toetsenborden) een kleinere rol speelt. Luchtvochtigheid en temperatuur spelen een rol in de overleving van influenzavirussen en daarmee in de manier van overdraagbaarheid. Onder koude droge omstandigheden, zoals tijdens de winter, blijkt transmissie via druppelkernen het meest efficiënt. Bij hogere temperatuur (30°C), zoals in de tropen en subtropen, wordt aerogene transmissie via druppelkernen uitgeschakeld door een direct temperatuur- en luchtvochtigheideffect op het virus, terwijl aerogene transmissie door druppels bij nauw contact even efficiënt is als bij 20°C.

Humane influenzavirussen in aerosolen overleven 9-15 uur bij 15% luchtvochtigheid en 21°C. Onder invloed van zonlicht (ultraviolet licht) worden virusdeeltjes snel geïnactiveerd. Temperatuur, luchtvochtigheid en zonlicht spelen mogelijk ook een rol in de seizoensvariatie van influenza-epidemieën op het noordelijk en zuidelijk halfrond en de afwezigheid van seizoensvariatie in tropische en subtropische regio’s.

Seizoensvariatie is echter multifactorieel bepaald en veel is nog onbekend. Andere factoren dragen er aan bij dat in subtropische gebieden nieuwe influenzavirusvarianten ontstaan die tot een pandemie kunnen leiden. Die factoren betreffen onder andere het vaak nauw samenleven van mens, varken, watervogels en/of pluimvee in deze gebieden.

Besmettingen via de hand

Hoewel influenzavirussen gedurende 24-48 uur infectieus kunnen blijven op niet-poreuze oppervlakken en tot 12 uur op poreuze oppervlakken, zoals tissues, is de algemene opinie dat indirecte transmissie geen grote rol speelt omdat influenzavirussen op handen binnen enkele minuten niet meer infectieus zijn. Echter, door accumulatie van infectieus virus op oppervlakken in frequent gebruikte ruimten is indirecte transmissie door handcontact een belangrijke risicofactor voor infectie, en in die omstandigheden is handhygiëne een belangrijk middel tot preventie van transmissie. Een technische maatregel om de transmissie in de werkomgeving te verminderen is het klimaatbeheersingssysteem zodanig in te stellen dat er sprake is van een luchtvochtigheid van rond de 50%. Recirculeren van lucht moet voorkomen worden. Naast het ventileren van ruimtes aan het begin van de werkdag, dient de mechanische ventilatie zoveel mogelijk frisse lucht van buiten aan te zuigen.

Zie verder voor de rol van PeaPure bij griep op: http://www.iocob.nl/ziekten/natuurlijk-middel-palmitoylethanolamide-werkzaam-bij-griep-proph.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: